Farewell Pink Rose 005

₱1070.00 ( $ 23.34 )
₱1573.00 ( $ 34.32 )31.98% Off

Farewell Pink Rose 004

₱1090.00 ( $ 23.78 )

Farewell Mix Rose 001

₱1177.00 ( $ 25.68 )

Farewell Mix Rose 002

₱1177.00 ( $ 25.68 )

Farewell Mix Rose 003

₱1180.00 ( $ 25.74 )
₱1500.00 ( $ 32.73 )21.33% Off

Farewell Sun Flower 006

₱1507.00 ( $ 32.88 )
₱2000.00 ( $ 43.63 )24.65% Off

Farewell Sun Flower 008

₱1507.00 ( $ 32.88 )

Farewell Sun Flower 007

₱1510.00 ( $ 32.94 )

Farewell Sun Flower 010

₱1515.00 ( $ 33.05 )

Farewell Sun Flower 009

₱1515.00 ( $ 33.05 )
₱2000.00 ( $ 43.63 )24.25% Off

Farewell Mix Gerbera 017

₱1672.00 ( $ 36.48 )

Farewell Mix Gerbera 018

₱1675.00 ( $ 36.54 )
₱2175.00 ( $ 47.45 )22.99% Off

Farewell Mix Gerbera 016

₱1675.00 ( $ 36.54 )

Farewell Mix Carnation 019

₱1690.00 ( $ 36.87 )
₱2100.00 ( $ 45.82 )19.52% Off

Farewell Mix Carnation 020

₱1773.00 ( $ 38.68 )

Farewell White Stargazer 014

₱2495.00 ( $ 54.43 )

Farewell Pink Stargazer 011

₱2499.00 ( $ 54.52 )

Farewell Pink Stargazer 012

₱2499.00 ( $ 54.52 )